About Us - ประวัติความเป็นมา

 PDP Developer ::

 บริษัท ผู้ผลิต ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP และ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

APAC Software  เป็นบริษัทในเครือของ Business Computer Service Center ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคุณภาพสูงขึ้นมาตอบสนองความต้องการของธุรกิจ SME โดยเป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสได้ถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้งาน อันหมายถึงโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทฯ จะต้องมีความยืดหยุ่นสูง มีความน่าเชื่อถือ มีความง่ายในการใช้งาน และที่สำคัญที่สุด คือราคาของโปรแกรมต้องเป็นราคาที่ผู้ ต้องการจะใช้สามารถเข้าถึงได้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP Accounting System ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวความคิดดังกล่าว ปัญหาสำคัญของการใช้งานโปรแกรมประเภทที่เป็นฐานข้อมูล File Base เช่น โปรแกรมบัญชี คือเวลากำลังใช้งานอยู่ แล้วเครื่องเกิดขัดข้องขึ้นมา ซึ่งสาเหตุอาจมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เอง หรือ จากระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่แล้วฐานข้อมูลจะเสียหาย จำเป็นจะต้องมีการจัดเรียงใหม่ แต่บางทีก็ไม่สามารถจัดเรียงได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ข้อมูลมีการผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง กลายเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่ PDP Accounting System จะไม่มีปัญหาดังกล่าว เพราะโปรแกรมมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้จาก PDP Accounting System จะมีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารได้ บริษัท เอแพคซอฟท์แวร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) และได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟท์แวร์เฮ้าส์จากกรมสรรพากรเป็นเลขที่ 0456 โปรแกรมบัญชี PDP จึงเป็นโปรแกรมที่เป็นไปตามมาตรฐานซอฟท์แวร์ของกรมสรรพากร ปัจจุบัน บริษัทฯประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ในด้านการพัฒนาโปรแกรม (Application Software) ในด้านงานระบบบัญชี และด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นโยบายหลักของบริษัท คือ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่เป็นเลิศออกสู่ตลาด เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ภายในประเทศให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตอย่างเป็นระบบและแข็งแกร่งในอนาคต

           APAC Software. has developed the all-in-one solution for small and medium businesses to help them serve their customers better and more profitably than many of the largest companies. PDP Accounting System is a fully integrated solution designed from the ground up to automate all operations of a growing business including accounting, inventory control, service, distribution sales force automation and fixed asset system. PDP Accounting System, designed by business owners for business owners, is quite possibly the only business software program companies from 1 to 100 employees need to automate and integrate a business. Our company mission statement is to provide cost effective mission critical solutions for small to medium size companies. Cost Effectiveness is our primary objective. We are concentrating on making a quality product while also making it affordable. Our objective is for customers to receive the highest value for the price they pay.