โปรแกรมจัดซื้อ - PDP Purchase Order  

 :: PDP Account ::

 โปรแกรมระบบจัดซื้อ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ ระบบจัดซื้อสินค้า ระบบจัดซื้อที่ดี Purchasing Software

รูปภาพโปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP (Purchasing System) ประกอบด้วยโปรแกรม 2 ระบบอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน คือ โปรแกรมจัดซื้อ PDP (Purchase Order Software) และ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้ PDP (Account Payable Software) เป็นโปรแกรมบริหารงานด้านซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สามารถอาศัยข้อมูลประกอบตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ
 

โปรแกรมขาย - PDP Order Entry  

 :: PDP Account ::

 โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมด้านขาย โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ โปรแกรมขายสำเร็จรูป โปรแกรมขายหน้าร้าน ระบบขาย

รูปภาพโปรแกรมระบบขาย โปรแกรมการขาย PDP ประกอบด้วยโปรแกรม 3 ระบบในโปรแกรมเดียวกัน คือ  โปรแกรมขาย PDP (Order Entry or Sales Order) โปรแกรมบัญชีลูกหนี้ PDP (Account Receivable) และ โปรแกรมวิเคราะห์การขาย PDP (Sales Analysis) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารงานขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา (Quotation) เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รองรับการขายในลักษณะออนไลน์ (Online) ผ่าน Internet หรือ ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(Mobile GPRS) ในกรณีที่มีสาขา หรือ หน่วยรถ Van เคลื่อนที่ได้ โปรแกรมยังมีระบบวิเคราะห์การขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรับกลยุทธ์การขาย … ฯลฯ
 

โปรแกรมสินค้าคงคลัง - PDP Stock Control  

 :: PDP Account ::

 โปรแกรมบริหารส๊อก โปรแกรมสต็อกสินค้า โปรแกรม stock card โปรแกรม inventory Control โปรแกรม stock manager

รูปภาพโปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมสต็อก PDP (Inentory Control) ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง (สินค้าสำเร็จรูป หรือ วัตถุดิบ) เพราะสินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต๊อคจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งานไม่ให้มีมากไปหรือน้อยไป และช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าหรือวัตถุดิบถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย โปรแกรมสต็อคยังช่วยควบคุมการเบิกและการรับในลักษณะต่างๆ เช่น การยืมหรือเบิกไปเป็นตัวอย่าง การเบิกไปเป็นของแถม การเบิกไปเปลี่ยนของเสียหรือของชำรุดกลับมา การโอนย้ายจากคลังสินค้าหนึ่งไปอีกคลังสินค้าหนึ่ง  ..
 

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท - PDP General Ledger  

 :: PDP Account ::

 โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท การวิเคราะห์งบการเงิน 

รูปภาพโปรแกรมบัญชีแยกประเภท โปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP (General Ledger Software) สามารถทำงานในลักษอิสระ คือ สามารถป้อนข้อมูลโดยตรงที่โปรแกรมนี้ได้ หรือเมื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงานอื่นๆ ก็จะทำหน้าที่วบรวมขอมูลต่างๆจากระบบงานอื่นๆ และแยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมสามารถสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายแยกตามโครงการ(Project) งาน(Job) หน่วยงาน(Profit Cost Center) โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…
 

โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร - PDP Fixed Asset System  

 :: PDP Account ::

โปรแกรมระบบสินทรัพย์ โปรแกรมทรัพย์สิน โปรแกรมคิดค่าเสื่อม โปรแกรมค่าเสื่อมราคา โปรแกรมบริหารสินทัพย์ ระบบสินทัพย์ 

รูปภาพโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ (Fixed Asset) หรือโปรแกรมสินทรัพย์  นอกจากจะช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบันทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกน บาร์โค๊ด (barcode) ที่ติดอยู่ที่ตัวทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …
 

โปรแกรมบัญชีเต็มระบบ - PDP Account Full System  

 :: PDP Account ::

 โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมบัญชีทั่วไป โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมบัญชี all in one โปรแกรมบัญชีการเงิน

รูปภาพโปรแกรมบัญชี PDP โปรแกรมบัญชี PDP (PDP Account Full System ) ประกอบด้วยระบบต่างๆ 8 ระบบ คือ

     1. โปรแกรมจัดการร่วม PDP ( System Manager)
     2 โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ PDP ( Purchasing System)
     3. โปรแกรมการขาย PDP ( Sales System)
     4. โปรแกรมสินค้าคงคลัง PDP ( Intentory Control System)
     5. โปรแกรมบริหารเงินสดและธนาคาร PDP ( Cash & Bank System)
     6. โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP ( Fixed Asset System)
     7. โปรแกรมัญชีแยกประเภท PDP ( General Ledger System)
     8. โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน PDP ( Financial Reporter System)