โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร - PDP Fixed Asset  

 PDP Account ::

โ ปรแกรมระบบสินทรัพย์ โปรแกรมทรัพย์สิน โปรแกรมคิดค่าเสื่อม โปรแกรมค่าเสื่อมราคา โปรแกรมบริหารสินทัพย์ ระบบสินทัพย์ 

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

รายละเอียดโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP 

:: Fixed Asset System Key Features ::

 • สามารถใช้กับเครื่องสแกนมือถือ (Handheld Scanner) เพื่อสแกน บาร์โค๊ด (BarCode) ที่ติตอยู่ตามทรัพย์สินแต่ละตัวได้
 • สามารถกำหนดประเภททรัพย์สิน ( Asset Cateagory or Asset Group)
 • สามารถแสดงและบันทึกรูปภาพทรัพย์สินแต่ละตัวได้ (Image Available)
 • กำหนด Asset Group ผูกกับ GL Account ที่เป็นกลุ่ม ทรัพย์สิน
 • กำหนด Asset Sub Group GL Transaction แยกตาม Asset Group และ ตามหน่วยงาน (Cost Center)
 • สามารถบันทึกรายละเอียดทรัพย์สินว่า
  1. ซื้อจากใคร
  2. ที่ไหน
  3. ยี่ห้อ
  4. รุ่น
  5. Serial No.
  6. โรงงานผู้ผลิต

  เพิ่มความสะดวกในการค้นหาประวัติ และ ส่งซ่อมทรัพย์สิน

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สินสามารถบันทึกรายละเอียดตาม
  1. สถานที่ตั้ง(Location)
  2. พนักงานที่ดูแลทรัพย์สินได้
 • กำหนดรหัสของทรัพย์สินหลัก (Parent Asset Code) ได้ สามารถรายงานโดย Sort ตามรหัสทรัพย์สินหลักได้
 • กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สิน มีให้เลือก 4 วิธี
  1. Straight Line
  2. Declining
  3. Double Declining
  4. None สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนดไว้ว่า ไม่ ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา เช่น ที่ดิน เป็นต้น
 • รองรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถหักค่าเสื่อมราคาเริ่มต้นที่ 40% เป็นต้น
 • บันทึกรายละเอียดต้นทุนของทรัพย์สินแต่ละตัว เช่น ราคาทรัพย์สิน/ ค่าติดตั้ง/ ค่าขนส่ง/ ค่าภาษี เป็นต้น
 • สามารถบันทึกรายการซื้อย้อนหลังโดยให้ระบบคำนวณ ค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันที่ซื้อ บันทึกเป็นค่าเสื่อมราคาใน งวดปัจจุบันได้
 • บันทึกค่าเสื่อมได้ทั้งทางวิธีบัญชีและ วิธีทางภาษี
 • บันทึกประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 • บันทึกการโอนย้ายทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน สถานที่ตั้ง ผู้ดูแล พร้อมรายงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยัน (Confirm)
 • บันทึกการขายทรัพย์สินหรือหยุดคำนวณค่าเสื่อม พร้อม รายงานเพื่อให้อนุมัติการตัดจำหน่าย

รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร

:: Fixed Asset System  Reports ::

 • รายงานทะเบียนทรัพย์สินพร้อมค่าเสื่อมราคา โดยแยก ตามหน่วยงาน โครงการ
 • รายงานค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนแบบสรุป สามารถ แสดงทั้ง
  1. ยอดยกมา
  2. รายการที่ตัดจำหน่วยในงวด
  3. รายการ ที่ซื้อมาใหม่ในงวด
  4. และค่าเสื่อมของงวดปัจจุบัน
 • มีรายงานวางแผนการจัดซื้อหรือตัดจำหน่ายล่วงหน้า 5 ปี (Planning Report)
 • มีรายงานทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน (Property Tax)
 • รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน สามารถสั่งให้เรียงตาม(Sort) ตามสถานที่ตั้ง (Location) ก่อนได้ เนื่องจาก ทรัพย์สินบางตัวถูกคำนวณค่าเสื่อมราคาของหน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ตัวทรัพย์สินไม่ได้ตั้งอยู่ที่หน่วยงาน นั้น
 • รายงานทรัพย์สินที่เข้ามาระหว่าง งวด สามารถแยกเป็น
  1. ทรัพย์สินที่เริ่มใช้งานแล้ว
  2. หรืออยู่ระหว่างการติดตั้ง

  สามารถเลือกรายงานได้ทั้งแบบประจำเดือน (Monthly) และแบบประจำปี (Yearly)

 • รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายไปหรือตัดบัญชีไประหว่างงวด สามารถเลือกรายงานได้
  1. แบบประจำเดือน (Monthly)
  2. แบบประจำปี (Yearly)