โปรแกรมบัญชีแยกประเภท - PDP General Ledger  

 PDP Account ::

 โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท การวิเคราะห์งบการเงิน

 

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP

รายละเอียดโปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP 

:: General Ledger Key Features ::

 • สามารถกำหนดรหัส บริษัท/ สาขา/ ฝ่าย /แผนก ได้ไม่จำกัด
 •  การสร้างผังองค์กร (Chart of Account) อิสระในแต่ละบริษัท และสามารถสำเนา (copy) ไปอีกบริษัทได้
 • สามารถจัดสรรงบประมาณ (Budget)ได้ ถึง 5 ชุด
 • สามารถเริ่มการใช้งานโปรแกรมได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
 • การใส่ยอดยกมาต้นงวดบัญชี ผู้ใช้สามารถใส่หลังจากที่ บันทึกรายการบัญชีประจำวันไปแล้ว และไม่ต้องทำทุกปี ทำเฉพาะปีแรกที่เริ่มใช้งาน
 •  วิธีการบันทึกรายการบัญชี (ใบสำคัญ) ระบบอำนวยความ สะดวกและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยผู้ใช้สามารถกำหนด รูปแบบการลงบัญชีไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดเป็น Template
 • กำหนดเปอร์เซ็นต์กระจาย รายได้/ค่าใช้จ่าย เข้าหน่วยงาน หรือโครงการอัตโนมัติ (Allocate Cost) และรองรับการเฉลี่ย ภาษีซื้อ กรณีเป็นธุรกิจที่มีรายได้ทั้งที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า เพิ่มและที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กำหนดรูปแบบมาตรฐานการบันทึกบัญชีตามสมุด (บันทึกคู่บัญชีตาม Template)
 • การบันทึกรายการบัญชี ใช้หลักบัญชีคู่ โปรแกรมจะเช็ค Debit และ Credit Balance ก่อนจบ Voucher
 • สามารถพิมพ์ใบสำคัญ (Voucher) หลังจากที่บันทึกรายการ บัญชีแล้ว
 • รองรับบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถแยกรายได้ค่าใช้จ่าย และงบการเงินของ BOI และ NON-BOI หรือ งบการเงินรวมทั้งกิจการ
 • บันทึกข้อมูลของปีถัดไปโดยไม่ต้องปิดสิ้นปีก่อน
 • รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน (Profit/Cost Center) และแยกตามงานหรือโครงการ (Project/Job)
 • สามารถออกงบทดลอง ก่อนทำการผ่านรายการเข้าบัญชี แยกประเภท
 • ปิดบัญชีสิ้นปี ปิดรายได้ ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน สะสมและทำยอดยกไปปีถัดไปให้อัตโนมัติ
 • การปิดบัญชีสิ้นปีทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่จำกัดจำนวนปีย้อนหลังที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
 • รองรับ Tax System (ระบบภาษี)
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบต่อเนื่องได้ สั่งพิมพ์ได้มากกว่า 1 Copy ระบุข้อความพิเศษที่จะพิมพ์ใน แต่ละชั้นได้ (ฉบับที่ 1 ของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย, ฉบับที่ 2 ของ…)
 • รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
 • สามารถกำหนดงวดที่จะนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ กรณี ผู้ขายไม่ได้มารับเช็ค ตามกำหนด
 • พิมพ์ใบต่อภ.ง.ด. ได้ทุก ภ.ง.ด.
 • สามารถพิมพ์บัญชีพิเศษ การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งประจำเดือน และประจำปี
 • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation Statement)

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท

:: General Ledger  Reports ::

 • รายงานสมุดรายวัน โดยแยกตามรหัสสมุด
 • รายงานบัญชีแยกประเภทสามารถระบุเฉพาะที่ผ่าน บัญชีแล้ว
 • รายงานเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน, แต่ละไตรมาส
 • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีขาย
 • รายงานภาษีซื้อสามารถระบุงวดที่จะขอคืนภาษีซื้อหรือนำ ภาษีซื้อไปเครดิตได้
 • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งซื้อและขายสามารถแยกพิมพ์ตามประเภทอัตราภาษีได้ ใน 1 งวดสามารถบันทึกอัตราภาษีได้ ไม่จำกัดอัตรา
 • รายการรายได้ที่ปรากฎบนหนังสือรับรองฯ ผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เองเมื่อสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลง
 • ฯลฯ.