โปรแกรมขาย - PDP Order Entry  

 PDP Account ::

 โปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมด้านขาย โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ โปรแกรมขายสำเร็จรูป โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมระบบขาย

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP

รายละเอียดโปรแกรมการขาย PDP 

:: Order Entry System Key Features ::

 • สามารถบันทึกและพิมพ์ใบเสนอราคาทั้งสินค้าและบริการ
 • บันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยสามารถอ้างอิงจากใบเสนอราคาได้
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือและรายละเอียดสินค้าได้ในขณะบันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด เช่น อนุมัติการขายแล้ว เปิดใบส่งของแล้ว
 • มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ซื้อ เงื่อนไขการขาย เป็นต้น
 • สามารถกำหนดตารางราคาได้ไม่จำกัด (สำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ) และกำหนดวันที่เริ่มใช้ล่วงหน้าก่อนได้
 • สามารถกำหนดตารางส่วนลด ได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดให้ลดตาม ปริมาณได้ กำหนดสินค้าที่จะแถมได้
 • รองรับลักษณะธุรกิจขายสินค้าและธุรกิจขายบริการ (Service)
 • ส่วนลดต่อรายการ (เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน) ลดได้ถึง 5 ขั้น
 • สำหรับส่วนลดท้ายบิล (หรือส่วนลดทั้งใบ) ไม่จำกัดจำนวนขั้นในการลด
 • สามารถพิมพ์ Product Specification ได้ 4 บรรทัด (240 ตัวอักษร)
 • สามารถใส่หมายเหตุ สำหรับแต่ละ Invoice
 • มีระบบเตือน เมื่อสินค้าที่จะเปิดบิลต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)
 • สามารถบันทึกรายการขายที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ (ไม่จำกัดสกุลเงิน)
 • สามารถบันทึกตั้งหนี้โดยบันทึกขายสินค้า หรือ บันทึกตั้งหนี้ ผ่านรหัสบัญชีรายได้
 • สามารถระบุจำนวนวันของเครดิตและวงเงินเครดิตสำหรับของลูกค้าแต่ละรายได้
 • บันทึก Invoice ขายสินค้าหรือบริการ เพื่อพิมพ์ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบสำคัญขาย (Sales Voucher)
 • บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) ได้ทั้งกรณีราคาผิด รับคืนสินค้า พิมพ์ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ได้ทันที
 • รองรับทั้งการขายสินค้าทั้งในประเทศและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ (แยกฟอร์ม Invoice)
 • บันทึกการรับชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher)
 • สามารถเลือกรับชำระด้วยเงินสด โอนบัญชีธนาคาร เช็ค ดร๊าฟ บัตรเครดิต
 • บันทึกรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ได้
 • กรณีลูกหนี้ต่างประเทศ สามารถบันทึกรายการปรับปรุง กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • สามารถพิมพ์เอกสารการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ (Proforma Invoice/ Export Invoice/ Packing List)
 • ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ซึ่งเลขที่สามารถใช้อ้างอิงตอน รับชำระจากลูกหนี้

รายงานระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบวิเคราะห์ขาย

:: Sales System Reports and Account Receivable Reports ::

 • รายงานเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ สำหรับฝ่ายสินเชื่ออนุมัติ เพื่อพิมพ์ใบสั่งขาย (Sales Order)
 • รายงานใบสั่งขายค้างส่ง (Back Order)
 • มีรายงานเปรียบเทียบ ยอดขาย กับเป้าที่ตั้งไว้
 • มีรายงานวิเคราะห์ขายตามเงื่อนไข
 • 1. ตามวันที่ – แต่ละช่วงเวลามียอดขายสินค้าแต่ละตัว แต่ละชนิด เป็นจำนวนเท่าไร
  2. ตามลูกค้า – ลูกค้าแต่ละรายมีซื้อสินค้าแต่ละชนิดมากน้อยแค่ไหน
  3. ตามพนักงานขาย – พนักงานขาย(sales)แต่ละคนมียอดขายสินค้าแต่ละชนิดเป็นอย่างไร
  4. ตามสินค้า – สินค้าชนิดไหนหรือกลุ่มไหน ขายดี ในโซนไหน
 • มีรายงานจัดอันดับการขายตามสินค้า
 • มีรายงานวิเคราะห์กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ตามอินวอยซ์
 • มีรายงานวิเคราะห์กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น ตามสินค้า
 • รายงานหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
 • รายงานลูกหนี้รายตัว (Statement)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้
 • รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามลูกค้า ตามเอกสาร