โปรแกรมจัดซื้อ - PDP Purchase Order  

 PDP Developer ::

 บริษัท ผู้ผลิต ผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP และ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

รายละเอียดโปรแกรมจัดซื้อ PDP

:: Purchase Order System Key Features ::

 • ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อก่อนสั่งซื้อ (Price Comparison)
 • สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มขั้นตอนการทำงานที่ใบขอซื้อ หรือ ใบสั่งซื้อ (ไม่ต้องมีใบขอซื้อ) หรือจะรับสินค้า โดยไม่ต้อมมีใบสั่งซื้อก็ได้
 • สามารถดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้ (Purchase Histories)
 • ระบบสามารถบันทึกใบขอซื้อ(Purchase Request) และ ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แยกตามแต่ละหน่วยงาน และ งาน (Job) ได้
 • เมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุิมัติ สามารถรวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ (ดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อได้เลย)
 • เอกสารใบสั่งซื้อ 1 ใบ สามารถอ้างอิงใบขอซื้อได้หลายใบ (One-To-Many)
 • สามารถแยกแบบฟอร์มการสั่งซื้อและการสั่งจ้างหรือสั่งซ่อมได้
 • หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด (Document Status) เช่น รออนุมัติ อนุมัติแล้ว รับของแล้ว
 • มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ขาย เงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น
 • สามารถบันทึกได้ทั้งการซื้อสดหรือการซื้อเชื่อ
 • สามารถบันทึกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามสกุลเงิน (Multi Currency) ได้
 • สามารถบันทึกราคาซื้อต่อหน่วยได้สูงถึง 99 ล้าน ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • สามารถแก้ไขยอด VAT เพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษีของ Supplier ได้
 • บันทึกการรับสินค้า สามารถระบุฝ่ายแผนกที่จะรับภาระ ค่าใช้ จ่ายนี้ และพิมพ์ใบรับสินค้าเข้าสต๊อก ขณะเดียวกัน ก็พิมพ์ใบสำคัญซื้อ (Purchase Voucher)
 • บันทึกการรับสินค้าได้ทั้งอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) หรือ ไม่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อก็ได้
 • สามารถบันทึกรายการบวกหรือรายการหักอื่น ๆนอกเหนือ จากค่าสินค้าได้ และสามารถระบุว่าให้บวกหรือหักก่อนคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้ (ค่าขนส่ง, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
 • การบันทึกส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น %
 • การคิด VAT สามารถทำได้ทั้งทุกอัตรา และทั้งราคารวมภาษี, ไม่รวมภาษี

รายงานระบบโปรแกรมจัดซื้อ

:: Purchase Order System Reports ::

 • มี รายงานใบสั่งซื้อที่ยังรับของไม่ครบ (Outstanding Report)
 • มี รายงาน แสดงยอดสั่งซื้อที่ รับแล้ว และยอดสั่งซื้อที่ยังค้างรับ (Statement Report)
 • มีรายงานประวัติการสั่งซื้อ
 • ฯลฯ

ระบบโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้

:: Account Payable System ::

 • สามารถบันทึกตั้งหนี้จากรหัสสินค้าหรือตั้งจากรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายได้
 • บันทึกการจ่ายชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher)
 • สามารถเลือกชำระโดย เงินสด, เช็ค, โอนบัญชีธนาคาร, ดร๊าฟ
 • สามารถจ่ายชำระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายชำระแบบเกินได้
 • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ้าง ทำของหรือค่าซ่อม และ หนังสือ 1 ใบสามารถหักภาษีได้ มากกว่า 1 อัตรา
 • มีระบบการรับวางบิล ซึ่งเลขที่ใบรับวางบิลสามารถใช้ อ้างอิงใน ขั้นตอน การจ่ายชำระได้
 • บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) และพิมพ์ใบแจ้งขอลดหนี้/เพิ่มหนี้ (ได้ทั้งกรณีราคาผิดหรือส่งคืนสินค้า)
 • กรณีตั้งหนี้จากรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย 1 อินวอยซ์สามารถบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้ไม่จำกัด
 • สิ้นเดือนสามารถพิมพ์ใบต่อ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ได้ทันที
 • สามารถบันทึกรายการปรับปรุงยอดเจ้าหนี้ได้

รายงานระบบโปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้

:: Account Payable System Reports ::

 • มีรายงานสรุปเจ้าหนี้รายตัว (Statement) และหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
 • มีรายงานสรุปการเคลื่อนไหวเจ้าหนี้
 • รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามเจ้าหนี้, ตามเอกสาร สามารถกำหนดช่วงวันที่จะวิเคราะห์ได้
 • ฯลฯ