โปรแกรมสินค้าคงคลัง - PDP Inventory Control  

 PDP Account ::

 โปรแกรมบริหารส๊อก โปรแกรมสต็อกสินค้า โปรแกรม stock card โปรแกรม inventory Control โปรแกรม stock manager โปรแกรมระบบสินค้า 

ตัวอย่างรูปภาพหน้าจอโปรแกรมสต็อก PDP

รายละเอียดโปรแกรมสต็อก PDPtrong> 

:: Inventory Stock Control Key Features ::

 • สามารถเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนแบบ Average/ FIFO/ LIFO/ Lot
 • กำหนดสูตรการผลิตและให้ไปเบิกวัตถุดิบตามสูตรการผลิตได้ (BOM) ได้ 
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ สต๊อกติดลบ ได้หรือไม่ได้ 
 • สามารถกำหนดยอดคงเหลือ /ต่ำสุด/ สูงสุด /จุดสั่งซื้อ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า 
 • สามารถตั้งให้ระบบเตือนเมื่อปริมาณสินค้าต่ำกว่าจุดต่ำสุด หรือ ต่ำกว่าสั่งซื้อ หรือ มากกว่าจุดสูงสุด 
 • สามารถกำหนดจำนวนคลังสินค้า (Warehouse) ได้ไม่จำกัด 
 • สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง (Warehouse)ได้ 
 • สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้า ( Location) ภายในคลังสินค้าต่างๆได้ 
 • สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้าได้ (Aging)
 • รหัสสินค้า/วัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ 2 ระดับคือ Product Group / Product No. 
 • รองรับสินค้าที่มี Serial No. และ Barcode 
 • กำหนดรหัสสินค้าได้ยาวถึง 20 ตัวอักษร 
 • กำหนดรูปแบบการแสดงรหัสสินค้าได้เอง 
 • ความสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้ทั้งการรับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุน 
 • สามารถพิมพ์เอกสาร รับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุนได้ 
 • สามารถกำหนดรหัสการเคลื่อนไหว (Movement Code) เพื่อใช้แยกประเภทการเบิก และ ประเภทการรับ เช่น
 •      - เบิกไปเป็นตัวอย่าง
 •      - เบิกเข้าผลิต
 •      - รับจากการผลิต
 •      - รับคืนสินค้าชำรุด
 •      - รับคืนจากการผลิต เป็นต้น
 • สามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน (Cost Center Code) เพื่อให้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานได้ 
 • สามารถกำหนดรหัสงาน (Job Code) เพื่อให้สามารถสรุปต้นทุนของแต่ละงานหรือโครงการได้ 
 • สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัว สามารถเก็บได้มากกว่า 1 คลังสินค้า (Multiple Location) 
 • สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัวมีหน่วยนับได้ 3 ระดับ เช่น ลัง กล่อง ชิ้น และสามารถ Convert ได้ทุกหน่วย 

รายงานระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบวิเคราะห์ขาย

:: Inventory Stock Control Reports ::

 • มีรายงานเพื่อสรรพากร และ รายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร 
 • รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดงเฉพาะปริมาณ 
 • รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดง ปริมาณ และ ต้นทุน 
 • รายงานบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) 
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าตามแต่ละชนิดการเบิก (Movement Code) 
 • รายงานค่าใช้จ่ายแยกตาม หน่วยงาน 
 • รายงานการเบิกวัตถุดิบใช้ตามงาน (Job Code) 
 • รายงานแสดงอายุของสินค้า (Aging) 
 • รายงานแสดงสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ 
 • รายงานสำหรับตรวจนับสินค้า พร้อม Tag ติดสินค้าในการตรวจนับ 
 • รายงานแสดงการรับ/เบิกประจำปีเปรียบเทียบทั้ง 12เดือ